Forschung

FORSCHUNGSINTERESSEN

  • Developmental Computational Psychiatry 
  • Verstärkungslernen
  • Wiedererkennungsgedächtnis
  • Prozess-basierte Psychotherapie

RESEARCH INTERESTS

  • Developmental Computational Psychiatry 
  • Reinforcement Learning
  • Recognition memory
  • Process-based Psychotherapy